juntas municipales zaragoza - juramento hipocratico